Kancelaria Adwokacka Magorzaty Lewandowskiej w Oferteo.pl Komornik u Pracownika - Odszkodowania Adwokat Małgorzata Lewandowska

Komornik u pracownika - Odszkodowania Adwokat Małgorzata Lewandowska

 

 W obliczu pewnych sytuacji pracownik musi liczyć się z możliwością interwencji komornika. Pracodawca musi zostać o tym poinformowany i powinien dostosować się do danej sytuacji pod groźbą kary.

                W przypadku, gdy powodem są świadczenia alimentacyjne pracodawca nie musi uzyskiwać pozwolenia zatrudnionego i może potrącić daną kwotę z pensji pracownika, należy zaznaczyć, że kwota nie może przekraczać 3/5 wynagrodzenia.

W przeciwnym wypadku (potrącenia niealimentacyjne) pracodawca również nie potrzebuje zgody pracownika na dokonanie potrąceń i również musi pamiętać o obowiązującym limicie. Wówczas egzekucja należności Upadłość Konsumencka Warszawa niealimentacyjnych  odbywa się do wysokości połowy wynagrodzenia.

Należy również pamiętać, że z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniach składkowo - podatkowych - ulegają potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody pracownika, należności według następującej kolejności:

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  • kary pieniężne z odpowiedzialności porządkowej przewidziane w art. 108 K.p.

 

  • Jak wynika z Kodeksu Pracy wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
  • minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • 75% wynagrodzenia minimalnego - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
  • 90% wynagrodzenia minimalnego - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone powyżej ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Kancelaria Adwokacka Małgorzaty Lewandowskiej