Kancelaria Adwokacka Magorzaty Lewandowskiej w Oferteo.pl Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka dla pracownika

Mówiąc o upadłości konsumenckiej dla pracownika, należy rozpocząć od wyjaśnienia pojęcia kim jest pracownik. Zgodnie z KP pracownikiem jest  osoba fizyczna, zatrudniona na podstawię umowy o pracę, wykonującą określoną pracę na rzecz innej osoby i otrzymująca w zamian za wykonaną pracę wynagrodzenie. O uzyskaniu statusu pracownika decyduje przede wszystkim wiek i zdolność do czynności prawnych.  Status pracownika możemy uzyskać na skutek :  

  -zawarcia umowy o pracę,

  - powołania, wyboru, mianowania,

 - spół dzielnej umowy o pracę.[1]

Upadłość konsumenckajest to działanie przewidziane dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są wypłacalni. Niewypłacalność jest to stan, w którym osoba zadłużona nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań.[2] Upadłość konsumencka ma dwie zasadnicze funkcje: pierwszą z nich jest  oddłużenie niewypłacalnego konsumenta, czyli  umorzenie całości lub części długów konsumenta w stosunku do jego wierzycieli, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić. Zaś drugą funkcją jest windykacja (odzyskanie) należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli.  Podjęcie decyzji o likwidacji spółki (zakładu pracy), nie powoduje automatycznego rozwiązania umów o pracę, nie może być również traktowane jako złożenie pracownikom wypowiedzeń. Należy zwrócić jednak uwagę na to iż, pracownicy likwidowanego przedsiębiorstwa, powinni mieć na uwodzę możliwość utraty pracy, w dość krótkim czasie. Zgodnie z Kodeksem Pracy, w razie upadłości lub likwidacji spółki, pracodawca może skrócić 3-miesięczny okres wypowiedzenia najwyżej do  1- miesiąca.  W przypadku wystąpienia takiej sytuacji pracownikowi należy się odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za część okresu o które zostało ono skrócone. Czas skróconego okresu wypowiedzenia wliczany jest do okresu zatrudnienia.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości  najczęściej spowodowane jest niewypłacalnością dłużnika (pracodawcy), ale można wynikać również ze zdarzeń losowych takich jak np. śmierć przedsiębiorcy. Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć sam przedsiębiorca, lub jego wierzyciele. Niekiedy odzyskanie kwoty od pracodawcy może być niemożliwe. W takim przypadku pomocnym jest Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – (utrzymywany w części  ze składek płaconych przez pracodawców). Zgodnie z ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy umożliwienie wypłaty świadczeń pracownikom zachodzi przy ogłoszeniu upadłości.  Po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa zadaniem pracowników jest najszybsze zwrócenie się do swojego oddziału ACV/CSC, aby złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych. Nie dotyczy to jednak pracowników, którzy po ogłoszeniu upadłości firmy pracodawcy rozpoczęli pracę w innym przedsiębiorstwie. Należy także wspomnieć, że zwolnienie grupowe zobowiązuje pracodawcę do wypłacenia pracownikom odpraw, które są zależne od stażu pracy Umowy o pracę pracowników, które zostały zawarte przed ogłoszeniem upadłości nadal są wiążące, ponieważ kurator może stwierdzić, że działalność ma być nadal prowadzona lub firma może zostać przejęta przez inne przedsiębiorstwo, a co za tym idzie i pracownicy, którzy tam pracowali na takich samych warunkach takich jak w poprzedniej firmie. Z czasem jednak warunki pracy i płacy mogą się zmienić w zależności od woli właściciela pod lecz muszą być zgodne z przepisami kodeksu pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] http://kadry.infor.pl/kodeks-pracy/slownik/683949,Pracownik.html

[2] Upadłość konsumencka – poradnik – Ministerstwo sprawiedliwości

Kancelaria Adwokacka Małgorzaty Lewandowskiej