Kancelaria Adwokacka Magorzaty Lewandowskiej w Oferteo.pl Dziedziczenie spadku po pracowniku

Dziedziczenie spadku po pracowniku.

 

Pracownik to osoba wykonująca pracę na podstawie umowy

o pracę. Dziedziczenie z kolei to nabycie po zmarłym praw majątkowych. Stosunek pracy wygasa w dniu śmierci pracownika. Rodzina zmarłego może starać żądać zaległego wynagrodzenia, wynagrodzenia za nadgodziny w pracy, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, nagrodę jubileuszową, dodatki i premie. Pracodawca ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia zmarłemu pracownikowi. Prawa majątkowe przechodzą więc na małżonka. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wymienia również, że prawo do renty rodzinnej mają dzieci - własne, oraz drugiego małżonka i także przysposobione czyli przyjęte do rodziny.  W artykule 67 tej ustawy czytamy również o małżonku, wnukach

i dzieciach, które zostały wzięte na wychowanie przed uzyskaniem 18 lat. Prawo te mają rodzice- również, Ci którzy adoptowali daną osobą, oraz ojczym lub macocha. Jeżeli okaże się, że rodzice zmarłego pracownika nie spełniają warunków do uzyskania renty, to pracodawca nie musi jej wypłacać i w tej sytuacji sąd rozstrzygnie, kto nabywa te wynagrodzenie, ponieważ przechodzi ono do spadku. Rodzice, by otrzymać rentę rodzinną muszą mieć w chwili śmierci osoby co najmniej 50 lat lub być niezdolnym do pracy. Mogą być również Ci, których pracownik bezpośrednio przyczyniał się do utrzymania przed śmiercią. Dzieci mają prawo do renty jeżeli się uczą od 16 do 25 roku życia, a jeżeli nie to do 16 roku życia oraz bez względu na wiek te, które są całkowicie niezdolne do pracy. Wdowa natomiast nabywa te prawo, jeśli w chwili śmierci osiągnęła co najmniej 50 lat lub jest niezdolna do pracy. Prawo to przysługuje jej również, jeśli wychowuje co najmniej jedno

z dzieci, wnuków lub rodzeństwa, które mają prawo do renty rodzinnej po zmarłym mężu, i które nie ukończyło 16 lat lub 18 lat jeżeli chodzi do szkoły. Renta rodzinna wynosi dla jednej osoby uprawnionej - 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, dla dwóch- 90% tego świadczenia, dla trzech lub więcej- 95% tego świadczenia. Renta rodzinna podlega podziałowi między uprawnionych na równe części.

Zgodnie z art. 93 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy, rodzina otrzymuje od pracodawcy odprawę pośmiertną. Ten przepis dotyczy również takiego pracownika, który pobierał po rozwiązaniu stosunku pracy zasiłek z tytułu niezdolności do pracy. Wysokość odprawy, zależy od lat przepracowanych u danego pracodawcy. Jeżeli dany pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat, to odprawa wynosi jednomiesięczne wynagrodzenie, co najmniej 10 lat - trzymiesięczne wynagrodzenie, co najmniej 15 lat- sześciomiesięczne wynagrodzenie. Odprawa ta przysługuje małżonkowi oraz osobom, mającym prawo do uzyskania renty rodzinnej, które są wymienione w przepisach o emeryturach

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tak jak w przypadku renty rodzinnej, odprawę pośmiertną też dzieli się na równie części między uprawnionych członków rodziny. Jeżeli tylko jedna osoba jest uprawniona, to przysługuje jej połowa odpowiedniej, w zależności od okresu zatrudnienia, odprawy. Odprawa pośmiertna nie przysługuje tym członkom rodziny, jeżeli pracodawca ubezpieczył danego pracownika na swój koszt na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna. Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą na członków rodziny pracownika, a gdy ich nie ma– wchodzą do spadku. Do spadku nie należą prawa i obowiązki zmarłego, związane z jego osobą. Rodzina zmarłego może starać żądać zaległego wynagrodzenia oraz ekwiwalentu za urlop.

 

 

 

Kancelaria Adwokacka Małgorzaty Lewandowskiej