Kancelaria Adwokacka Magorzaty Lewandowskiej w Oferteo.pl UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA PRACODAWCY

   
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA PRACODAWCY

Pracodawcą  jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. 
Obowiązkami pracodawcy jest:
-zapoznać nowych pracowników z ich pracą, zakresem obowiązków oraz podstawowymi uprawnieniami
-prowadzenie wymaganej dokumentacji
-sprawność organizowania pracy
-wypłacanie wynagrodzenia w ustalonych terminach
-umożliwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Upadłość konsumencka występuje w przypadku gdy osoba fizyczna bankrutuje, zadłuża sie i nie jest w stanie spłacać długu. Pracodawca może zgłosić upadłość konsumencka tylko wtedy gdy nie prowadzi działalności gospodarczej przynajmniej przez 2 lata. „Regulacja w zakresie upadłości konsumenckiej została wprowadzona do polskiego systemu prawa w dniu 31 marca 2009r., na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 234, poz. 1572)”
Postępowanie sądowe dla osób fizycznych ma dwie zasadnicze funkcje.
1) Osoba która jest zadłużona składa wniosek o upadłość konsumencką, składa się wniosek dlatego, żeby oddłużyć niewypłacalnego konsumenta.
2)Celem upadłości konsumenckiej jest odzyskanie należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli.
Postępowanie to może być rozpoczęte tylko na wniosek konsumenta. Takiego wniosku nie może zgłosić organizacja ani prokurator. Postępowanie to jest postępowaniem sądowym a nie postępowaniem prowadzonym z urzędu.
Postępowanie to jest postępowaniem sądowym więc sąd będzie podchodził indywidualnie do każdego konsumenta który zgłosił upadłość.
Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli:
- prowadzono postępowanie upadłościowe lub inne postępowanie, w którym umorzono całość lub część zobowiązań albo w którym zawarto układ
- prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym nie zaspokojono wszystkich wierzycieli, a dłużnik, po zakończeniu lub umorzeniu postępowania zobowiązań swych nie wykonał
- prowadzono postępowanie upadłościowe według tych przepisów, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek wszystkich wierzycieli
- czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.
 W kodeksie pracy jest wiele regulacji , które mówią o ogłoszeniu upadłości przez danego przedsiębiorcę/przedsiębiorstwo. Głownie ma to na celu uproszczenie mechanizmu redukującego ochronę danego pracownika, który chce rozwiązać zawarty stosunek pracy. Z chwilą uprawomocnienia lub po otwarciu likwidacji pracodawcy i decyzji sądu upadłościowego o upadłości przedsiębiorstwa nie stosuje się regulacji chroniących pracownika przed rozwiązaniem stosunku pracy:

  • przepisów stanowiących o obowiązku zawiadamiania na piśmie organizacji związkowych o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę z pracownikiem zatrudnionym na czas nieokreślony (art. 38 k.p.)
  • zakazu wypowiadania umów o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku (art. 39 k.p.),
  • zakazu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, w tym w trakcie urlopu (art. 41 k.p.),

W chwili gdy następuje ogłoszenie upadłości likwidacyjnej pracodawcy , umowa zawarta pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą , lub pracownikiem zatrudnionym na czas wykonania określonej pracy lub na czas określony, umowa taka może zostać wypowiedziana przy zachowaniu okresu wypowiedzenia o długości dwóch tygodni. Taka umowa może być wypowiedziana niezależnie od tego czy w umowie zawarta była regulacja jej dotycząca.(Art. 41. k.p). W pozostałym zakresie obowiązki pracodawcy pozostają nie zmienione przy zachowaniu regulacji zawartych w kodeksie pracy. Na podstawie wyroku Sądu Najwyższego (wyrok z 19 sierpnia 2004 roku sygnatura akt. I PK 489/03 owodem wypowiedzenia może być ogłoszenie upadłości pracodawcy jednakże należy pamiętać , że ,,uprawnień tych nie można stosować, jeżeli w wyniku likwidacji pracodawcy jego działalność będzie kontynuowana w tej samej lub zbliżonej formie przez inny podmiot ‘’.

Kancelaria Adwokacka Małgorzaty Lewandowskiej