Kancelaria Adwokacka Magorzaty Lewandowskiej w Oferteo.pl Działalność gospodarcza a status pracodawcy

Działalność gospodarcza a status pracodawcy

 

 

Na samym początku pracy chciałybyśmy wyjaśnić znaczenie terminów działalność gospodarcza oraz pracodawca i na ich podstawie wyjaśnić jaka jest zależność między nimi. Działalność gospodarcza wiąże się z wykonywaniem usług m.in budowlanych, usługowych, wytwórczych o charakterze ciągłym.

W polskim prawie działalność gospodarczą może założyć każda osoba wykonująca czynności zgodne z prawem. Aby rozpocząć działalność gospodarczą, a przy tym samym zostać pracodawcą należy spełnić szereg warunków opisanych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Natomiast przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.

Wykonywanie niektórych rodzajów działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Dotyczy to na przykład: prowadzenia stacji benzynowej, sprzedaży alkoholu, założenia szkoły nauki jazdy, transportu osób i rzeczy itp.

         W drugiej części naszej pracy skupimy się na obowiązkach i zadaniach pracodawców. 

Art. 3 Kodeksu pracy zawiera definicję pracodawcy. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają pracowników.

Pracodawcą jest osoba, która zatrudnia pracowników na podstawie kryteriów jakie sobie postawiła. Nie można mówić o pracodawcy jeśli nie ma pod sobą pracowników i nawiązanej między nimi umowy. Stosunek pracodawcy do pracowników reguluje Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141).

Zgodnie z art. 3 ww normy prawnej, pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Do uzyskania statusu pracodawcy wystarczy więc, że jednostka organizacyjna zatrudni chociaż jednego pracownika i stanie się stroną stosunku pracy, uprawnioną do nabywania praw i zobowiązań z zakresu prawa pracy. Nie ma natomiast znaczenia forma prawna.

To pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy. Musi spełniać obowiązki w zakresie BHP zgodnie z przepisami Kodeksu pracy jak i umów cywilnoprawnych. Jeśli w zakresie BHP pojawią się dodatkowe koszty z nimi związane, obowiązkiem pracodawcy jest je ponieść. Nie ma możliwości, aby ponieśli je pracownicy. O zagrożeniach lub innych ważnych aspektach przy wykonywaniu danej pracy przez pracownika, pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o nich jak i wskazać informacji o postępowaniu, aby nie doszło do sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu.

Obowiązkami pracodawcy jest również zobowiązanie się do wypłacania wynagrodzenia za wykonaną pracę, zapoznania nowych pracowników z ich pracą, przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Pracodawca powinien również starać się o podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich pracowników.

 

 

 

 

                       

Kancelaria Adwokacka Małgorzaty Lewandowskiej