Kancelaria Adwokacka Magorzaty Lewandowskiej w Oferteo.pl Roszczenia wynikające z umowy o pracę - odszkodowanie Adwokat Małgorzta Lewandowska

Roszczenia wynikające z umowy o pracę

  • Roszczenia pracownika z tytułu wadliwego rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy : mogą mieć miejsce gdy pracodawca, składając określone oświadczenie woli (o wypowiedzeniu lub o rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia), naruszył przepisy dotyczące formy lub trybu bądź w przypadku gdy była to umowa na czas nieokreślony, bez żadnego uzasadnienia.  Od wadliwego rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem pracownikowi przysługuję prawo odwołania się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia pisma wypowiadającego umowę o pracę (art.264 par.1KP). W przypadku rozwiązania natychmiastowego prawo odwołania się do sądu pracy przysługuję w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Taki sam termin obowiązuje w przypadku roszczeń z tytułu wygaśnięcia umowy o pracę.
  1. Roszczenia pracownika z tytułu nieprawidłowego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę :
  1. Umowy na czas określony – Przesłanką do wystąpienia pracownika z roszczeniem jest niezgodność oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy z obowiązującymi przepisami. W przypadku ustalenia, że wypowiedzenie było niezgodne z prawem, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie dłużej jednak niż za 3 miesiące (art.50 par.1,3,4 KP). Wyjątek dotyczy niezgodnego rozwiązania umowy o pracę z pracownicą w ciąży lub w okresie urlopu macierzyńskiego albo pracownikiem – ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu ojcowskiego.
  2. Umowy na czas nieokreślony -  Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest wadliwe jeżeli umowa nie uległa jeszcze rozwiązaniu, sąd pracy orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia. Jeżeli umowa uległa rozwiązaniu, sąd pracy orzeka o przywróceniu do pracy bądź odszkodowaniu. O wyborze jednego z roszczeń decyduję pracownik. Sąd może nie uwzględnić żądania pracownika jeżeli żądanie to jest niemożliwe lub niecelowe (np. ze względu na upadłość pracodawcy) i orzeka wówczas o odszkodowaniu. Orzeczenie sądu uznające wypowiedzenie za bezskuteczne powoduje, że oświadczenie woli pracodawcy o wypowiedzeniu nie wywołało skutków prawnych. Pracownikowi przysługuję dopuszczenie do pracy a za czas niewykonywania pracy stosowne wynagrodzenie. Pracownikowi, który podjął pracę w przeciągu 7 dni od przywrócenia go do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a jeśli okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie więcej niż za miesiąc. Limitowanie okresu, za który przysługuję wynagrodzenie nie dotyczy pracowników w wieku przedemerytalnym, kobiet w ciąży lub w okresie urlopu macierzyńskiego (art.177KP) , pracowników – ojców wychowujących dziecko korzystających z urlopu ojcowskiego (art.180 par. 6 KP) oraz innych podmiotów objętych szczególną ochroną przed wypowiedzeniem umowy o pracę.
  3. Roszczenia pracownika i pracodawcy z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia:

Naruszenie przez pracodawcę przepisów dotyczących rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia powoduje, że pracownik może wystąpić do sądu z żądaniem przywrócenia go do pracy, bądź z żądaniem odszkodowania. Wyboru roszczenia dokonuje pracownik. O przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy. Pracownikowi należy się ustawowe odszkodowanie zgodnie z art.58 KP, na podstawie faktu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia i nie wymaga ono wykazywania przez pracownika szkody. Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika o przywrócenie do pracy, jeśli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe. W takim przypadku orzeka o odszkodowaniu. Zasady tej nie stosuje się do pracowników szczególnie chronionych (art.39 i 177 KP), z wyjątkiem likwidacji pracodawcy lub ogłoszenia jego upadłości. W razie rozwiązania umowy o prace na czas określony z naruszeniem przepisów przez pracodawcę, jeśli upłynął już termin do którego umowa miała trwać lub gdy przywrócenie byłoby nie wskazane ze względu na krótki okres, jaki pozostał do upływu tego terminu, przysługuję wyłącznie odszkodowanie Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 3 miesiące i nie mniej niż za miesiąc. Pracownicy szczególnie chronieni mają prawo do wynagrodzenia za cały czas nieświadczenia pracy (art.57 par. 1 i 2 KP). W razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 par 1 KP, pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie, o którym orzeka sąd pracy (art.61 KP). Wysokość odszkodowania jest limitowana. Przysługuje ono w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia , a w przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony – wynagrodzenia za okres do którego umowa miała trwać nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia

  1. Roszczenia pracownika związane z wygaśnięciem umowy o pracę :

W razie naruszenia przez pracodawcę przepisów dotyczących wygaśnięcia, pracownikowi przysługuje prawo odwołania się do sądu pracy w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia umowy.  Pracownik ma te same uprawnienia, jakie przysługują w związku z wadliwym rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z tym zastrzeżeniem, że pracownikowi, któremu wygasła umowa na skutek śmierci przysługuję odszkodowanie Adwokat Małgorzata Lewandowska w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

 

Kancelaria Adwokacka Małgorzaty Lewandowskiej